Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
Tel. 0591-659 128
Fax. 0591-659 325
info@sigma-bm.nl
       
       
 

 

Bodemonderzoek
Kennis van de bodemkwaliteit kan heden ten dage bij tal van aanleidingen van groot belang zijn.
Onder andere in de volgende gevallen kan een bodemonderzoek gewenst of zelfs noodzakelijk zijn:

De adviesgroep Milieu voert al geruime tijd bodemonderzoeken uit voor bedrijven, overheden en particulieren.
Hierdoor is binnen de adviesgroep veel ervaring verworven m.b.t. normen, eisen, procedures en maatregelen bij bodemprojecten.
Sigma Bouw & Milieu kan haar opdrachtgevers bij de uitvoering van elk type bodemonderzoek van dienst zijn.
Grond- en grondwatermonsters worden geanalyseerd door een NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerd milieulaboratorium.
De analyseresulaten worden getoetst aan de meest recente landelijke normen.
De resultaten van een bodemonderzoek worden vastgelegd in een rapportage dat als uitgangspunt kan worden gehanteerd bij o.a. koop, verkoop, taxatie enz.
Door onze doelgerichte en efficiënte aanpak is het zelfs mogelijk binnen een tijdsbestek van 24 uur een bodemonderzoek uit te voeren.
Een bodemonderzoek kan door de adviesgroep Milieu worden aangevuld met adviezen in de vorm van juridisch advies, saneringsadvies, uitgewerkte plannen en vergunningsadvies.

Hergebruik van grond- en bouwstoffen
Het zorgvuldig omgaan met grond- en bouwstoffen levert een bijdrage aan de totstandkoming van een gezond milieu en een duurzame samenleving.
Hergebruik van verontreinigde grond en secundaire bouwstoffen speelt hierbij een belangrijke rol.
Wetgeving, regels en procedures m.b.t. hergebruik van grond- en bouwstoffen worden voortdurend aan de veranderende inzichten aangepast.
Of en wanneer een partij licht verontreinigde grond of secundaire bouwstoffen kan worden toegepast hangt af van de samenstelling er van.
Aan de hand van onderzoeksresultaten vindt een toetsing aan het bouwstoffenbesluit plaats.
Sigma Bouw & Milieu adviseert haar opdrachtgevers omtrent de bestemming van toe te passen of vrijkomende verontreinigde grond of secundaire bouwstoffen.

Kwaliteitsborging

 • Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2000.
 • Sigma Bouw & Milieu is tevens gecertificeerd volgens de norm BRL SIKB 1000, Beoordelingsrichtlijn Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit, protocol 1001 en norm BRL SIKB 2000, Beoordelingsrichtlijn Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, protocollen 2001 en 2002.
 • De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu worden verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 1000 of 2000.
 • Bouwen en bodemonderzoek

  Als u gaat bouwen of verbouwen, krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn grotendeels gebaseerd op de Woningwet (1 januari 2003). Wilt u (ver)bouwen, dan hebt u daarvoor meestal een bouwvergunning nodig van de gemeente. Een voorwaarde voor de bouwvergunning kan een verkennend milieukundig bodemonderzoek zijn.

  De woningwet staat namelijk niet toe dat er gebouwd wordt op dermate verontreinigde grond dat hierdoor gezondheidsrisico's ontstaan voor de mensen die in een dergelijk gebouw leven.
  Daarom wordt bij elke bouwvergunning ook gekeken naar de kwaliteit van de bodem. Dit betekent dat er een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd om te kijken of de bodem verontreinigd is.

  Een bodemonderzoek is een onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van een verontreiniging in de bodem, waarop gebouwd of verbouwd zal worden. Een bodemonderzoek heeft als doel om met een geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op een locatie een grond- en/of een grondwaterverontreiniging aanwezig is. Op basis van de analyseresultaten van het bodemonderzoek kan een uitspraak worden gedaan over of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het (beoogde) gebruik.
  Over het algemeen is een bodemonderzoek gebaseerd op de Nederlandse norm NVN5725 (historisch onderzoek) en NEN 5740 (onderzoekstrategie bij verkennend onderzoek).

  Het uitvoeren van een bodemonderzoek is afhankelijk van het type bouwvergunning van een bouwwerk. In principe moet er bij de bouwvergunningaanvraag altijd een bodemonderzoek worden overlegd, maar er zijn diverse vrijstellingsmogelijkheden.

  Wel of geen verkennend milieukundig bodemonderzoek?

  Voor vergunningsvrije bouwwerken en voor licht-vergunningsplichtige bouwwerken is het uitvoeren van een verkennend milieukundig bodemonderzoek meestal niet verplicht.

  Indien echter al bekend is dat de locatie is verontreinigd en het bouwwerk de grond raakt, kan alsnog een bodemonderzoek worden verlangd.

  Bij een regulier-vergunningplichtig bouwwerk met een oppervlak van meer dan 50 m² moet meestal een verkennend milieukundig bodemonderzoek (conform de norm NEN 5740) worden uitgevoerd.

  Het is mogelijk dat er al een bodemonderzoek op de bouwlocatie is uitgevoerd. Wanneer er sindsdien geen verandering is gekomen in het gebruik van de bodem en het onderzoek voldoet aan de huidige normen, dan kan het onderzoek voldoende zijn. Het bodemonderzoek mag in de regel niet ouder zijn dan 5 jaar.

  Afvoer van grond

  Indien u na de bouw grond van de locatie wilt afvoeren, kan het noodzakelijk zijn deze grond in het kader van het Bouwstoffenbesluit te laten keuren, dit heet een partijkeuring.

  De kwaliteit van de grond moet bekend zijn, vóórdat de grond ergens anders gebruikt mag worden.

  Op basis van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten en bodembeheerplannen is een partijkeuring in sommige gevallen niet meer noodzakelijk.

  In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat af te voeren grond wordt gekeurd in het kader van het Bouwstoffenbesluit doormiddel van een zogenaamd AP04-partijkeuring.

  Bodemonderzoek bij de overdracht van onroerend goed

  Bij aan- en verkoop van onroerend goed is het van belang om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te kennen. Aan de hand van een verkennend bodemonderzoek kan inzicht worden verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.

  In het kader van aan- en verkoop bestaan er geen wettelijke verplichtingen om een bodemonderzoek uit te voeren. Toch wordt bij de meeste transacties gevraagd naar een bodemonderzoek om na te gaan of er een 'onzichtbaar' financieel risico bestaat. En ook al is in de Wet bodembescherming géén verplichting opgenomen met betrekking tot het uitvoeren van een bodemonderzoek bij aan- en verkoop, volgt uit het verbintenissenrecht wel de wettelijke verplichting voor de verkoper om aan de kopende partij alle van belang zijnde informatie te verstrekken, dus óók op het gebied van eventuele bodemverontreiniging. Daarnaast heeft de kopende partij de verplichting om zichzelf te informeren.

  Makelaars, hypotheekadviseurs en geldverstrekkers zullen u in veel gevallen adviseren een bodemonderzoek uit te laten voeren bij aan- of verkoop van een locatie. Reden hiervan is dat na overdracht van de locatie de nieuwe eigenaar verantwoordelijk wordt voor een eventueel aanwezige bodemverontreiniging. Het bevoegd gezag Wet bodembescherming kan deze nieuwe eigenaar verplichten zijn terrein te laten onderzoeken en eventueel te laten saneren.

  Wie draagt het risico voor bodemverontreiniging waarvan de koper niet op de hoogte was en waarmee hij na het sluiten van de koopovereenkomst wordt geconfronteerd?
  Het antwoord hangt van af van de feiten van het geval. Een belangrijke rol daarbij speelt in ieder geval de onderzoeksplicht van de koper, de mededelingsplicht van de verkoper en de verhouding waarin partijen tegenover elkaar staan.

  Het uitgangspunt is dat de mededelingsplicht van de verkoper in beginsel zwaarder weegt dan de onderzoeksplicht van de koper. De koper dient er echter rekening mee te houden dat lang niet in alle gevallen een beroep gedaan kan worden op zijn ondeskundigheid: hij had zich bij de transactie nl. kunnen laten bijstaan door een deskundige. Voor de koper is het daarom altijd van belang vragen te stellen over de bodemgesteldheid en geen genoegen te nemen met algemene "bij mijn weten" -uitspraken van de verkoper.

  Welk type onderzoek wordt uitgevoerd bij eigendomsoverdracht?
  Er zijn verschillende aanleidingen om een bodemonderzoek uit te voeren en daarmee zijn er dus ook verschillende typen bodemonderzoek.

  Indien het onderzoek niet op basis van wettelijke verplichting (bijvoorbeeld in verband met verkoop) wordt uitgevoerd, kan zelf bepaald worden welke onderzoeksopzet, -omvang en -inspanning gebruikt wordt.

  Het bodemonderzoek in het kader van overdracht van onroerende goed wordt in de meeste gevallen uitgevoerd volgens:

  • de Nederlandse voornorm NVN-5725 (vooronderzoek): het vooronderzoek heeft betrekking op het verzamelen van aanwezige (historische) informatie van een locatie.
  • de Nederlandse norm (NEN-5740) (verkennend bodemonderzoek): deze norm geeft de beschrijving van de meest voorkomende onderzoeksstrategieën weer.

  Sigma Bouw & Milieu - Phileas Foggstraat 153 - 7825 AW Emmen - Tel. 0591-659 128 - Fax. 0591-659 325     Sitemap
  Ap04 Sondeeronderzoek Milieuadvies Funderingsadvies Geotechnisch advies Asbestonderzoek Partijkeuring grond Sondering Bodemonderzoek Bodemsanering